Admiterea

 

 


În atenţia candidaţilor la studii superioare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova!

ÎNSCRIEREA candidaţilor la doctorat se va desfăşura la Biroul Studii Doctorale în perioada 2 – 13 octombrie 2017 pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 2Anexa, biroul 20. Informaţii la tel. 022-577826 sau pe www.usm.md.

ADMITEREA la studiile superioare de doctorat la USM se desfăşoară la 11 Şcoli Doctorale autorizate în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, aprobată de Senatul USM în şedinţa din 25 aprilie 2017. Programele de doctorat la USM sunt finanţate atât de bugetul de stat, cât şi prin taxele de studii. În rezultatul competiţiei proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educaţiei, USM i s-au alocat 57  de  locuri cu finanţare de la bugetul de stat (Ordin nr.504 din 22 iunie 2017  al Ministerului Educaţiei cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Şcoli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2017-2018).

Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaştere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 16-21 octombrie 2017. Perioada de contestare este 23-24 octombrie 2017. Afişarea rezultatelor finale de admitere şi semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 26-27 octombrie 2017. Studiile încep la 1 noiembrie 2017.

 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

ADMITEREA LA STUDIILE SUPERIOARE DE DOCTORAT ANUL DE STUDII 2017/2018

 

Programele de doctorat  reprezintă ciclul al treilea al studiilor superioare şi se desfăşoară  în cadrul şcolilor doctorale. Guvernul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei (2014), a autorizat deschiderea la USM a 11 şcoli doctorale în următoarele domenii: ştiinţe ale naturii, ştiinţe inginereşti şi tehnologii, ştiinţe sociale şi economice, ştiinţe umaniste.

Programele de doctorat de la USM sunt finanţate atât de bugetul de stat, cât şi prin taxele de studii. În urma competiţiei proiectelor de granturi  doctorale, organizată de Ministerul Educaţiei, USM pentru anul de studii 2017/2018  i s-au alocat 57 de locuri cu finanţare de la bugetul de stat, dintre care 40 la sută – la studiile de doctorat cu frecvenţă şi  60 % – la studii de doctorat cu frecvenţă redusă.

Înscrierea la studiile  superioare de doctorat  se va efectua în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul USM, anul de studii 2017/2018, aprobată în şedinţa Senatului din 25 aprilie 2017, proces verbal nr.6.

La concurs se admit absolvenţii cu diploma de studii superioare de master sau echivalenta acesteia, din ţară sau din străinătate, conform legii. Actele necesare pentru înscrierea la studiile superioare de doctorat, ciclul III, sunt următoarele:

 • Fişa de înscriere tip;
 • Buletinul de identitate – copie simplă;
 • Certificat de căsătorie – copie simplă (pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie)
 • Două fotografii (35×45 mm);
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă – copie legalizată;
 • Diploma de master şi suplimentul la diplomă – copie legalizată;
 • Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia să prezinte la înscriere traducerile legalizate ale diplomelor obţinute şi atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova;
 • Curriculum Vitae în format Europass;
 • Carnetul de muncă – copie simplă;
 • Adeverinţa de cunoaştere a unei limbi străine (cel puţin la nivelul B1), eliberată  cu cel mult doi ani înainte de admitere la doctorat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova, cu excepţia celor care au absolvit o specializare universitară, simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, deţinătorii de certificate DALF, TOEFL sau ai altor acte de profil internaţionale recunoscute.  Pentru atestarea cunoştinţelor la o limbă străină este percepută taxa de 50 lei*;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Taxa de înscriere constituie 50 lei*;
 • Un dosar mapă.

 

Cetăţenii altor state şi apatrizii pot participa la concurs la locurile disponibile în baza ACORDURILOR INTERGUVERNAMENTALE sau în bază de taxă. Ei depun suplimentar:

 • Copia paşaportului;
 • Certificatul de naştere – copie simplă;
 • Certificatul eliberat de Ministerul Educaţiei din ţara de origine confirmând pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, descrierea sistemului de notare;
 • Certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de şcolarizare;
 • Asigurarea medicală, cazare şi trai;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Certificat medical HIV/SIDA;
 • 5 fotografii (35×45 mm).

*Taxa de înscriere la studii de doctorat şi taxa pentru atestarea cunoştinţelor la o limbă străină nu se returnează.

 

Înscrierea candidaţilor se va desfăşura în zilele lucrătoare din perioada 2-13 octombrie 2017 pe adresa:  Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici 60, Chişinău, bloc 2 Anexa, biroul 20, informaţii la tel. 022 57 78 26 sau pe www.usm.md în conformitate cu metodologia respectivă, adoptată de şcolile doctorale (documentul dat poate fi consultat la fiecare şcoală doctorală). Media minimă de admitere este 8 (opt). Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaştere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 16-21 octombrie 2017. Perioada de contestare – 23-24 octombrie 2017. Afişarea rezultatelor finale de admitere şi semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 26-27 octombrie 2017.

Studiile încep la   01 noiembrie 2017.

Consiliul ştiinţific

Biroul Studii Doctorale


Fişa de înscriere

Metodologia admitere

Probe admitere

Proiecte concurs