Burse

BURSELE reprezintă o indemnizaţie lunară, acordată studenţilor ciclului I şi II, care îşi realizează studiile prin învăţământ de zi, în scopul stimulării activităţii şi sprijinului social. Bursele se alocă în limita fondului alocat de la bugetul de stat, în corespundere cu legislaţia în vigoare.

Studenţii pot obţine burse de studii, burse de merit și burse sociale.

Bursele de studii se acordă studenţilor care obţin rezultate bune la învăţătură în ordinea mediilor şi în limita fondurilor de burse alocat de la bugetul de stat. La bursele de studii pot candida studenţii ciclului I şi II, admişi la studii cu finanţare bugetară, precum şi studenţii admişi la studii cu taxă, care realizează integral, în termenele stabilite, planul de învăţământ pentru un semestru/an de studii, obţin note de promovare şi numărul stabilit de credite: 30 – pentru un semestru şi 60 pentru un an de studii.

Bursele de studii se acordă semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, şi se achită lunar, în limitele mijloacelor alocate în acest scop. Selectarea candidaţilor la burse se realizează în cadrul facultăţilor, în ordinea descrescătoare a mediei notelor obţinute la sesiunea de examinare.

Bursele de merit se acordă studenţilor ciclului I şi II, începând cu anul al II-lea de studiu, în funcţie de performanţele obţinute în activitatea academică, ştiinţifică şi extracurriculară. Pentru studenţii ciclului I şi II se acordă următoarele tipuri de burse de merit, finanţate din bugetul de stat:

 1. Bursa Republicii,
 2. Bursa Guvernului,
 3. Bursa Preşedintelui.

Criteriile de bază pentru selecţia candidaţilor la burse de merit sunt:

 • media notelor;
 • activităţile educaţionale, culturale, sportive;
 • activitatea ştiinţifică;
 • publicaţiile.

Studenţii ciclului I şi II, care beneficiază de bursă de merit, nu pot candida în perioada respectivă la bursa de studii.

Burse sociale se acordă, la cerere, studenţilor ciclului I şi II, care provin din familii social vulnerabile. Cuantumul bursei sociale este stabilit de către Guvern.

La bursa socială pot pretinde studenţii ciclului I şi II:

 • rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;
 • invalizi de gradul I şi II;
 • cu deficienţe fizice şi senzoriale;
 • cu ambii părinţi invalizi sau pensionari;
 • ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.Cernobâl;
 • din familiile cu trei şi mai mulţi copii;
 • familişti cu copii.

Pentru a candida la bursa socială, studenţii din categoriile menţionate urmează să prezinte anual/semestrial acte de certificare a situaţiei familiale. Bursele sociale se acordă semestrial, selectarea candidaţilor realizându-se în cadrul facultăţilor, în funcţie de realizările academice ale studenţilor şi a stării familiale. Lista nominală se aprobă prin ordinul rectorului. Studenţii ciclului I şi II, beneficiari ai bursei sociale,  pot candida în condiţii generale şi la bursa de studii.

Modul şi condiţiile de acordare a burselor sunt stabilite în Regulamentul-cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor din 01.09.2006 .

__________________________________________________________________________

 

 BURSE LICENȚĂ 2016

 Regulament - cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor – 2006.

 DECRET Nr. 1641 din 17.01.2004 privind instituirea bursei Preşedintelui Republicii Moldova. Regulament privind acordarea bursei Preşedintelui Republicii Moldova

 Regulament cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenţă a Guvernului -2008

плитвицкие озера хорватия турыfor french translationlanguage companyплюс классплатья для девочек 12 лет