ATENŢIE! ADMITEREA LA STUDIILE SUPERIOARE DE DOCTORAT LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 2016/2017

Categorii:AnunţuriTags: , ,

În atenţia candidaţilor la studii superioare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova!

ADMITEREA la studiile superioare de doctorat la USM se desfăşoară la 11 Şcoli Doctorale autorizate în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, aprobată de Senatul USM în şedinţa din 29 martie 2016.

Programele de doctorat la USM sunt finanţate atât de bugetul de stat, cât şi prin taxele de studii. În urma competiţiei proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educaţiei (Ordin nr. 842 al Ministerului Educaţiei cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Şcoli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2016-2017). pentru anul de studii 2016/2017 USM i s-au alocat 78 de locuri cu finanţare de la bugetul de stat, dintre care 40% – la studiile de doctorat cu frecvenţă şi 60% – la studii de doctorat cu frecvenţă redusă.

 

Şcolii doctorale istorie, arheologie şi filosofie i-au fost alocate 11 locuri, dintre care patru la studiile de doctorat cu frecvenţă şi şapte – la studii de doctorat cu frecvenţă redusă. (vezi: Proiecte_concurs )

 

Înscrierea la studiile superioare de doctorat se va efectua în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul USM, anul de studii 2016/2017, aprobată în şedinţa Senatului din 29 martie 2016, proces verbal nr. 7 (vezi: http://istorie.usm.md/?page_id=2299)

La concurs se admit absolvenţii cu diploma de studii superioare de master sau echivalenta acesteia, din ţară sau din străinătate, conform legii.

 

Actele necesare pentru înscrierea la studiile superioare de doctorat, ciclul III, sunt următoarele:

 • Fişa de înscriere tip; (vezi: Fişa_inscriere )
 • Buletinul de identitate – copie simplă;
 • Certificat de căsătorie – copie simplă (pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie)
 • Două fotografii (35×45 mm);
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă – copie legalizată;
 • Diploma de master şi suplimentul la diplomă – copie legalizată;
 • Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia să prezinte la înscriere traducerile legalizate ale diplomelor obţinute şi atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova;
 • Curriculum Vitae în format Europass;
 • Carnetul de muncă – copie simplă;
 • Adeverinţa de cunoaştere a unei limbi străine (cel puţin la nivelul B1), eliberată cu cel mult doi ani înainte de admitere la doctorat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova, cu excepţia celor care au absolvit o specializare universitară, simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, deţinătorii de certificate DALF, TOEFL sau ai altor acte de profil internaţionale recunoscute. Pentru atestarea cunoştinţelor la o limbă străină este percepută taxa de 50 lei*;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Taxa de înscriere constituie 50 lei*;
 • Un dosar mapă.

 

Cetăţenii altor state şi apatrizii pot participa la concurs la locurile disponibile în bază de taxă. Ei depun suplimentar:

 • Copia paşaportului;
 • Certificatul de naştere – copie simplă;
 • Certificatul eliberat de Ministerul Educaţiei din ţara de origine confirmând pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, descrierea sistemului de notare;
 • Certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de şcolarizare;
 • Asigurarea medicală, cazare şi trai;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Certificat medical HIV/SIDA;
 • 5 fotografii (35×45 mm).

*Taxa de înscriere la studii de doctorat şi taxa pentru atestarea cunoştinţelor la o limbă străină nu se returnează.

Înscrierea candidaţilor se va desfăşura în zilele lucrătoare, în perioada 3-13 octombrie 2016 pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici 60, Chişinău, bloc 2 Anexa, biroul 20, informaţii la tel. 022 57 78 26 sau pe www.usm.md; 

Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaştere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 17-21 octombrie 2016 (vezi: http://istorie.usm.md/page_id=2299)

Perioada de contestare – 24-25 octombrie. Afişarea rezultatelor finale de admitere şi semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 27-28 octombrie 2016.

 

Studiile vor începe la 01 noiembrie 2016.

 

Biroul Studii Doctorale
Şcoala doctorală istorie, arheologie şi filosofie

 

скачать артманиFCLполигон ооогде купить видеокамерумедицинские справки в